Beschrijven en registreren. Twee woorden die bij het kopen van een huis veel twijfels kunnen oproepen. Wat is elk van deze procedures? Zijn ze verplicht? Wie kan mij helpen ze succesvol uit te voeren?

Ze lijken misschien ingewikkeld, maar als je jezelf omringt door de juiste professionals, zal de ervaring zeker bevredigend zijn. Bij  Sonneil bieden wij je een 360º service bij de aankoop van woningen, en wij kunnen je helpen met al deze procedures.

Beschrijven en registreren: twee procedures die hand in hand gaan

We vertellen je alles over deze twee procedures die je perfect moet kennen voordat je de stap neemt om een nieuw huis te kopen.

Huisvestings akte:

Zodra de verkoop is ondertekend, kan je ervoor kiezen om het contract privé te houden. Maar zelfs als de verkoopovereenkomst op privéniveau wordt gesloten, kan elke partij de andere partij verzoeken om over te gaan tot omzetting van de onderhandse overeenkomst naar een openbare akte. Bovendien zal het voor de registratie van de aankoop in het kadaster altijd nodig zijn om de openbare akte te verlenen.

Wat is de openbare akte?

De openbare akte is een document dat door de notaris is geautoriseerd en dat de wil van de partijen weerspiegelt, hun identiteit en verantwoordelijkheden vermeldt en deze in het document opneemt. De partijen worden ook gewaarschuwd voor de verplichtingen die voortvloeien uit het contract.

Het is de notaris die de echtheid van het document bevestigt. Wat de koper, de verkoper of, in voorkomend geval, de hypotheekverstrekker, voor de notaris declareert, wordt opgenomen in de akte. Notariële akten zijn de hoogste wettelijke bewijsstandaarden tussen partijen.

Beschrijven en registreren

De uitvoering van de akte en de effectieve levering van het onroerend goed en de betaling ervan, zal worden gedaan in aanwezigheid van de notaris, die in de akte de prijs van het onroerend goed moet identificeren, waarbij wordt aangegeven of het geld vóór of op het moment van de uitvoering van de akte is ontvangen, naast het totale bedrag en de betalingsmethoden,  dat wil zeggen, bankcheque op naam van de verkoper of te betalen toonder, bankoverschrijving, debet…

Alvorens de akte als geldig te verklaren, zal de notaris het kadaster om een eenvoudige notitie vragen met vermelding van het onroerend goed en de kosten van het onroerend goed.

Kadaster: de laatste stap

Zodra de akte bestaat, kan u beslissen of u deze privé wilt behouden of u ze wilt registreren in het Kadaster, om deze openbaar te maken. Deze procedure is niet verplicht, maar wordt ten zeerste aanbevolen.

Waarom? Simpelweg omdat registratie noodzakelijk is om het onlangs door de koper verworven recht volledig te beschermen:

  • U wordt beschouwd als de enige echte eigenaar, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
  • Het beschermd tegen de schuldeisers van de verkoper.
  • U bent beschermd tegen verborgen kosten.
  • U kunt juridische bescherming van uw rechten krijgen.
  • Zodra u uw rechten hebt geregistreerd, kan niemand effectief rechten op uw woning verwerven zonder eerst uw toestemming te verkrijgen.
  • U kunt een hypothecaire lening krijgen om de aankoop van het huis te financieren. Alleen als de koper zijn eigendomsrecht registreert, kan de bank de hypotheek registreren die de aflossing garandeert.
Beschrijven en registreren

Wie betaalt de registratie?

Tenzij anders overeengekomen, is de inschrijving van de woning in het Kadaster voor rekening van de koper.  De prijs van het registreren van een woning in het register varieert afhankelijk van de waarde van het huis volgens de verkoopsakte. Het zal niet minder dan 24,04 euro of meer dan 2.181 euro zijn.

Wie beheert de registratie?

Om eigendomsrechten in het kadaster te registreren, moeten de volgende documenten worden ingediend bij het lokale registratiekantoor:

  • Gewaarmerkt afschrift van de koopwoning.
  • Gedrukt belastingsformulier, dat de betaling van belastingen bij een bank certificeert.
  • De meest recente onroerende voorheffing (IBI), of een kadastraal attest met de kadastrale referentie van het onroerend goed. Deze documenten moeten worden opgenomen in de akte en de kopieën ervan.
  • Bewijs van overlegging van een kopie van de akte aan de lokale belastingdienst ten behoeve van de Belasting op de waardestijging van stedelijke grond (IIVTNU), ook wel gemeentelijke meerwaarde genoemd.

De regionale autoriteiten op het gebied van huisvesting kunnen ook van de verkoper eisen dat hij een certificaat van bewoning aflevert dat certificeert dat het onroerend goed voldoet aan alle technische vereisten van bewoonbaarheid.

Wederverkoopeigenschappen, zolang ze het leveringscontract van kracht hebben, hoeven deze licenties niet te tonen. De presentatie van deze documenten aan het kadaster kan rechtstreeks worden gedaan door de koper, een agentschap, de notaris, de advocaat of een manager.  

Beschrijven en registreren

Ongeacht wie ze indient, zodra deze documenten worden binnegebracht bij het register, moet het proces binnen 15 werkdagen worden voltooid.

Bij het register zal dan worden gecontroleerd of de  overeenkomst met volledige rechtsgevolgen is gesloten en de eigendomsrechten van de koper zullen dan worden geregistreerd in het kadaster. Als de griffier ziet dat de documenten gebreken vertonen die de registratie ervan verhinderen, zal hij de archiefkast van het document en de notaris die het accrediteert op de hoogte brengen.

Defecten die door de logger worden gedetecteerd, kunnen worden gecorrigeerd. Als de koper het hier niet mee eens is, kan hij een tweede mening aanvragen.

Nu je beter weet wat beschrijven en registreren inhouden, ben je meer bereid om één van de grootste avonturen van je leven aan te gaan: het vinden van je ideale plek. Kunnen wij je helpen?